Thursday, January 12, 2012

အစာ ယဥ္ေက်းမူ႕ ႏွင္႕ အစာ ႏိုင္ငံေရး

အစားအေသာက္ႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမူ႕ဓေလ႕ထံုးစံတို႕သည္ ခြဲျခားမရ ေအာင္ ဆက္စပ္ေန၏။ ႏိုင္ငံေဒသကြဲျပားသည္႕ အေလ်ာက္ လူတို႕၏အစားဓေလ႕မ်ားလည္း ျခားနားၾက၏။ ယခု ၂၀ ရာစု ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို႕ ဂ်က္ေလယာဥ္ပ်ံျဖင္႕ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ကူးသန္းသြားလာႏုိင္လာေသာ္လည္း အစားဓေလ႕မ်ားမူ ကြဲျပားျခားနားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္စားလာခဲ႕သည္႕ မိမိလူမ်ဳိး၏ အစားဓေလ႕ကို လြယ္လြယ္ႏွင္႕ မစြန္႕ႏိုင္ေပ။
ကမၻာဦးလူမ်ားသည္။ အစာကို ဆာ၍စားျဖင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမူထြန္းကားလာသည္ႏွင္႕အမွ် အစာ၏ အခန္း႑သည္ အေရးပါလာခဲ႕သည္။ အစာေရစာ ေပါမ်ားလာသည္ႏွင္႕အမွ် လူသည္ အစာကို ေရြးခ်ယ္၍စားတတ္လာခဲ႕သည္။ အရသာ ေကာင္း မေကာင္းသာမက အနံ႕အားျဖင္႕ ၊ အေရာင္အားျဖင္႕ အျမင္အားျဖင္႕ပါ ေရြးခ်ယ္လာခဲ႕သည္။ေရြးခ်ယ္မူရိွလာသည္ႏွင္႕အမွ် ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္လာခဲ႕သည္။ အစားအေသာက္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္းမစားဘဲ တင္႕တယ္လွပေအာင္ ျပဳျပင္၍စားတတ္လာခဲ႕သည္။ ဟင္းလ်ာတစ္ခုကို ပန္းကန္တြင္ ထည္႕ရာ၌ပင္ မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေအာင္ အဆန္းတၾကယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မူ႕ရိွေအာင္ ျပင္ဆင္လာသည္။ အရသာရိွသည္ မရိွသည္ အပထား လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ဂ်ပန္စားအစာမ်ားသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသည္။ ဂ်ပန္တို႕သည္ အသက္ရွည္ရာရွည္ေၾကာင္း အစဥ္ႏုပ်ဳိႏုပ်ဳိေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၀ါရြက္ကေလးမ်ား ထင္းရူးခက္ကေလးမ်ားကို ထမင္းဟင္းလ်ားမ်ားႏွင္႕အတူ ျပင္ဆင္ေပးတတ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း လူတို႕သည္ အစားအေသာက္ထည္႕ေသာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းတို႕ကို ထူးထူးေထြေထြျပဳလုပ္လာခဲ႕ၾကသည္။ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရးထားေသာ ေၾကြထည္မ်ားသာမက တန္းဖိုးၾကီးလွေသာ ေငြထည္မ်ား၊ ဆင္စြယ္ထည္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းထည္မ်ားအထိ ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္သံုးေဆာင္လာခဲ႕ၾကသည္။ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားကို ဧည္႕ခန္းေဆာင္တြင္ အလွျပထားသည္အထိပင္ အစာယဥ္ေက်းမူသည္ ၾကြယ္လာခဲ႕သည္။
အစာသည္ လူမူေရးႏွင္႕လည္း မ်ားစြာသက္ဆိုင္ေန၏။အစာသည္ မိမိ၏ ၀မ္းဟာမူကို ျဖည္႕တင္းေရးကိစၥျဖစ္၍ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းႏွင္႕သာ သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း လူသည္ အစုအေ၀းႏွင္႕ ေနတတ္သူပီပီ အစာစားရာ၌လည္း အစုအေ၀းႏွင္႕ စားေလ႕ရိွၾကသည္။ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ အစာစားရာဌာနသက္သက္သာမက မိသာစုခ်င္းေတြ႕ဆံုရာ ခ်စ္ခင္မူကိုျပသရာ တိုင္ပင္ႏီွေႏွာရာ ဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ခင္မင္မူကို ျပသေသာအားျဖင္႕ ညစာဖိတ္ေကၽြးျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳသည္႕အေနျဖင္႕ ဧည္႕ခံပြဲက်င္ပျခင္း စသည္တို႕သည္ အစာကို လူမူ႕ေရး၌ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္၏ ယဥ္ေက်းမူမ်ား ေထြျပားဆန္းၾကယ္လာေသာ ေခတ္မီႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ အစားအေသာက္စားျခင္းသည္ ဂုဏ္အဆင္႕အတန္းကိုျပသရာေရာက္ေသာ ယဥ္ေက်းမူ႕တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားသည္ ေန႕စဥ္ မိမိစားမည္႕ အစာကိုေရြးခ်ယ္ရံုသာမက မည္သူႏွင္႕အတူစားမည္သို႕မဟုတ္ “စားေဖာ္” ကိုပါ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
သိပံၸပညာ ထြန္းကားလာေသာ္လည္း အစားအေသာက္ႏွင္႕ပက္သက္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာကန္႕သက္ခ်က္မ်ားႏွင္႕ ရိုးရာအစြဲအလမ္းမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတိုင္းလိုလို၌ပင္ ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ရိွေနဦးမည္သာျဖစ္၏။ မစားေကာင္းေသာ အစာမ်ား၊ အခ်ိန္အခါလိုက္၍ မစားသင္႕ေသာအစာမ်ား လံုး၀မစားရဟု ေရွာင္ရေသာအစာမ်ား တစ္ဘက္ကရိွသကဲ႕သို႕ အသက္ရွည္သည္ ႏုပ်ဳိသည္ ကာမဂုဏ္ခံစားမူကို အားေပးးသည္ စေသာ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႕ စားၾကေသာ အစာအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း တစ္ဘက္ကရိွသည္။
အစာသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႕လည္း သက္ဆိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ အခ်ဳိ႕က လြန္သည္ဟု ထင္ၾကေပလိမ္႕မည္။ စင္စစ္ ၀မ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးျပည္႕၀စြာ စားသံုးႏိုင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရ တိုင္း၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
အစာထုတ္လုပ္မူႏွင္႕ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမူတို႕၌လည္း ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား ၀င္၍ပါၾကရ၏။ အစာႏွင္႕ပက္သက္၍ မသမာျပဳလုပ္မူမ်ား ၊ အစာတုလုပ္မူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင္႕မညီညြတ္ေသာ အစာကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မူမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း၍ တားျမစ္ၾကရသည္။ အေရးယူၾကရသည္။ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္နည္းမ်ားကိုလည္း တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံတကာအစာေရာင္း၀ယ္မူတြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင္႕တစ္ႏိုင္ငံဥပေဒခ်င္း မတူညီသည္ကို မသိဘဲ တင္ပို႕မိပါက ေရာင္းခ်ခြင္႕မရသျဖင္႕ ဆံုးရံူးနစ္နာၾကရသည္။
အစာကို စစ္ ေရး၌ပါ အသံုးခ်လာႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ခန္္႕မွန္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံၾကီးအခ်ဳိ႕သည္ မိမိႏွင္႕မသင္႕တင္႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို စားနပ္ရိကၡာေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ပင္သည္႕ သာဓကမ်ားရိွခဲ႕ဖူးသည္။ စင္စစ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို၀ိုင္း၀န္း ပိတ္ဆိို႕၍ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေအာင္လုပ္ျပီးမွ အႏိုင္တိုက္ယူျခင္း ေရွးဘုရင္မ်ား က်င္႕သံုးခဲ႕ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ယခုေခတ္တြင္လည္း ဤပရိယာယ္မ်ဳိးကို ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက မက်င္႕သံုးဟု မဆိုႏိုင္ေပ။
 အစာ အာဟာရ သိပၸံ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏူတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမ်ားကို လည္း ဂူးဂယ္လင္း လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်င္းေသာေၾကာင္ေနရာ မညြန္းေတာ႕ပါ။ ၾကိဳက္သလို တရားယူႏိုင္ပါသည္။  း)

No comments:

Post a Comment

ေရးခ်င္တာသာ ေရးဗ်ာ။