Thursday, February 24, 2011

စားမႈေသာက္မႈ အသံုးအေဆာင္ ဥပစာ

ဥပစာ စကားမ်ားကို အေျချပဳရာ နယ္ပယ္အရ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္  လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမွာ လူ၏ အျပဳအမူ၊ အမူအရာႏွင့္ တိရစၦာန္ တုိ့ကို အေျချပဳေသာ ဥပစာမ်ားကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယခုလတြင္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို အေျချပဳေသာ ဥပစာမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါမည္။

လူတုိ႔၏ စား၀တ္ေနမႈ ဆုိင္ရာ အသံုးအေဆာင္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း အမ်ားသိပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ စားမႈေသာက္မႈ ဆုိင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားတြင္ စားေသာက္စရာမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္စရာမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေနရာစသည္တုိ႔ကို အေျခ ျပဳ၍ တင္စား သံုးႏႈန္းေသာ ဥပစာ စကား အမ်ားစုမွာ “မီးဖိုခန္း” မွ ထြက္လာေသာ ဥပစာမ်ားဟု ဆုိရပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာ့ အစားအစာမ်ားတြင္ “ခ်ဥ္ဖတ္” ဟု ဆုိလွ်င္ အခ်ဥ္တည္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ဆုိလုိေၾကာင္း ထမင္း၀ိုင္းတြင္ တို့စရာအျဖစ္ စားရေၾကာင္း အထူး ရွင္းျပရန္လုိမည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်ဥ္ဖတ္၏ အရသာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဥ္စရာ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႔စရာ ေကာင္းသူကို “ဒီလူကေတာ့ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ပဲ၊ ဒီရပ္ကြက္မွာ မင္းညီက ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ေနၿပီ၊ ဆံုးမထားအုန္း” စသည္ျဖင့္ တင္စားသံုးေသာ အခါ “ခ်ဥ္ဖတ္” သည္ “လူအမ်ား မႏွစ္ၿမိဳ႔ျခင္း ခံရသူ” ဆုိေသာ ဥပစာအနက္ ထင္သည့္ ဥပစာစကား ျဖစ္သြားရပါသည္။

“ဘတ္စ္ကားေတြ က်ပ္လိုက္တာ ငါးပိသိပ္ ငါးခ်ဥ္သိပ္ပဲ” ဟု သံုးလွ်င္ ငါးပိငါးခ်ဥ္မ်ား အိုးထဲမွာ သိပ္ထည့္ထားသလုိ ျပည့္သိပ္ က်ပ္တည္းသည့္ အေျခအေနကို တင္စားေျပာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ ရပါသည္။ “အလြန္ျပည့္သိပ္ က်ပ္တည္းစြာ” ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။ ျမန္မာ့ အစားအစာတြင္ ထမင္းသည္ အေျခခံ အစားအစာျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ထမင္းကို အေျခခံေသာ ဥပစာ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာသည္။ ေရရွည္ကို မၾကည့္ဘဲ ယခု အက်ဳိးရွိ႐ံု သာ ၾကည့္တတ္ျခင္းကို ထမင္းတစ္နပ္ စားရ႐ံုသာ ၾကည့္တတ္ျခင္းႏွင့္ တင္စားကာ“တစ္နပ္စား လုပ္သြားတယ္”၊ “တစ္နပ္စား ဥာဏ္နဲ႔ ဒီလုိလုပ္တာပဲ” စသည္ျဖင့္ သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ ထမင္းအုိး ျမန္ျမန္ဆူၿပီး ျမန္ျမန္နပ္သည့္ အေျခအေနကို အစဲြျပဳ၍ ၿပီးလြယ္ စီးလြယ္ေသာ ကိစၥကို “ဆူလြယ္နပ္လြယ္” ဟု တင္စားသံုးပါသည္။“ဒီအလုပ္က ဆူလြယ္နပ္လြယ္ပဲ၊ အခ်ိန္သိပ္ မေစာင့္ရဘူး” စသည္ျဖင့္ သံုးတတ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ထမင္းစားျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခခံ အေၾကာင္းေလာက္သာ ေျပာတတ္သည္ကို “သူက အဂၤလိပ္ စကားကို ထမင္းစား ေရေသာက္ေတာ့ ေျပာတတ္ပါတယ္” စသည္ျဖင့္ သံုးေလ့ရွိပါသည္။
ထမင္းစားဖုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ခူးခပ္စရာ မလုိဘဲ အဆင္သင့္ စားရပံုကို အစြဲ ျပဳ၍ “ထမင္းပြဲေရွ႔ေရာက္” ဆုိေသာ စကားကို “စားေသာက္ရန္ အဆင္သင့္” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖင့္ တင္စားသံုးေလ့ ရွိပါသည္။ “ဦးေလးတုိ့ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ လာလည္ရင္ ထမင္းပြဲ ေရွ႔ေရာက္ ျပဳစုပါ့မယ္” ဟု သံုးပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေကြၽးေမြး လွဴဒါန္းရာတြင္ ထမင္းအိုး ငွဲ႔လုိက္ေသာ ထမင္းရည္မ်ား ေခ်ာင္းစီးေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ေကြၽးေမြး လွဴဒါန္းပံုကို အစြဲျပဳ၍ “ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီ အလွဴႀကီးေပးေနတယ္” “ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီး ေကြၽးေမြးေနတယ္” ဟု သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ မိမိကို စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ အလုပ္ အကိုင္ေပးသူ ေက်းဇူးရွင္ကို “ထမင္းရွင္” ဟု တင္စားျခင္းမွာလည္း ထုိသေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ “ကြၽန္မတုိ႔ မိသားစုကို ဒီအပ္ခ်ဳပ္စက္ ကေလးက ထမင္း ေကြၽးေနတာ” ဟု သံုးပံုမ်ဳိးလည္း ရွိပါသည္။ စား၀တ္ေနေရး ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္သည္ကို “ထမင္းအုိး ခဲြသည္” ဟု သံုးေလ့ရွိသည္။ “အလုပ္သမားေတြမွာ အျပစ္ ရွိေပမယ့္ သူတုိ့ ထမင္းအုိးကို မခြဲခ်င္ပါဘူး” ဟု သံုးပံုမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ကိစၥ တစ္ခုခုကို ရင္မဆုိင္ဘဲ ေရွာင္လဲႊလွ်င္ “ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲ” ခဏမွ်ၾကာ ေသာ အခ်ိန္ကို “ထမင္းအိုး တစ္လံုးခ်က္” ဟု တင္စားျခင္းတုိ႔မွာလည္း ထမင္းကို အေျချပဳပါသည္။

ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေလာေလာလတ္လတ္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးစတြင္ ပူပူေႏြးေႏြး ရွိသကဲ့သုိ႔ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို “သူအလုပ္ရ တာ ပူပူေႏြးေႏြးပဲ ရွိေသးတယ္”။ ဒီကိစၥကို ပူပူ ေႏြးေႏြး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွပဲ” စသည္ျဖင့္ သံုးေလ့ရွိပါသည္။ ျပဳတ္၍ မႏူးေသာ အစားအစာ၊ မႏူးမနပ္ အစားအစာကို အစဲြျပဳ၍ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းေသးသူ၊ မလည္မ၀ယ္ ရွိသူကို “ဒီေကာင္ေလးက ျပဳတ္မႏူးေလးပါ”၊ “ဒီမိန္းကေလးေတြက မႏူးမနပ္မို႔ အညာခံရတာ” စသည္ျဖင့္ တင္ စားသံုးေလ့ ရွိပါသည္။

မႈိေတြ၊ မွ်စ္ေတြကို ခ်ဳိးဖဲ့ ခုတ္ယူသကဲ့သုိ႔ မငဲ့မကြက္ ခ်ဳိးဖဲ့သည့္ အျပဳအမူကို အစဲြျပဳ၍ သူတစ္ပါး နစ္နာေအာင္ ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ ပက္ပက္စက္စက္ ေျပာသည္ကို “မိႈခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး” ဟု တင္စား သံုးပါသည္။ “ဟိုမိန္းမႀကီးက ကြၽန္မကို မႈိခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး ေျပာသြားလုိက္တာ” ဟူေသာ အသံုးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မိႈေတြ အမ်ားႀကီး ေပါက္ေနပံုျဖင့္ တင္စားၿပီး “ဒီေန႔ ဂ်ာနယ္ေတြ မိႈေပါက္ေနတာပဲ” ဟု သံုးေလ့ ရွိ ပါသည္။ အလြန္ ေပါမ်ားသည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ သည္။ ေပ်ာ္ေနေသာ မ်က္ႏွာေပးကို “မိႈရတဲ့ မ်က္ႏွာ” ဟု သံုးျခင္းမွာလည္း မိႈကုိ အစဲြျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ စားပံုႏွင့္ တင္စားကာ “ေဒၚေလးက သူဘယ္လုိ ႀကီးပြားလာတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို ၿမိန္ေရရွက္ေရ ေျပာျပေလ့ရွိတယ္” ဟု သံုးမ်ဳိးသံုးစား ရွိပါသည္။

ထမင္းအိုးမွာ ထမင္း ခ်ဳိးကပ္ၿပီး စြဲေနသလုိ အခိုင္အမာ စြဲေနသည့္ အေျခအေနကို အစြဲျပဳ ၿပီး “ဒီလူႀကီးက အရက္ခ်ဳိးပဲ”၊ “အရက္ခ်ဳိးကပ္ ေနၿပီ”၊ “သူကေတာ့ ဖဲခ်ဳိးကပ္ေနတဲ့ ဖဲသမား ပဲ” စသည္ျဖင့္ သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရသူခ်င္း အစားအေသာက္ အတြက္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၿပီး ခြက္ေစာင္းႏွင့္ ခုတ္ၾက သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကို အစဲြျပဳ၍ ဘ၀တူခ်င္း ရန္ျဖစ္သည္ကို “သူတုိ႔ ခြက္ေစာင္း ခုတ္ေနၾကတယ္” စသည္ျဖင့္ တင္စားသံုးပါသည္။ ငါးခုတ္သည့္ စဥ္းတီတံုး (ငါးခုတ္တံုး)၏ အေျခအေနႏွင့္ တင္ စားၿပီး သူတစ္ပါးလုပ္သမွ် ၿငိမ္ခံေနသူကို “ဒီလူ ကေတာ့ ငါးခုတ္တံုးပဲ၊ သိပ္ေအးတာပဲ” စသည္ ျဖင့္ တင္စားေလ့ ရွိပါသည္။
စားေသာက္ၿပီး အတူတူ ေဆးေၾကာရသည့္ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ခ်င္း ဆက္ဆံ ေျပာဆုိသည့္ သေဘာကို အစြဲျပဳ၍ “သူ႔ကို ဘယ္သူကမွ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ၾကဘူး” ဟု သံုးေလ့ရွိသည္။ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံျခင္း မျပဳသည့္ သေဘာျဖင့္သာ သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ ဆန္ေစ့၊ စပါးေစ့၊ ပဲေစ့ စသည္တုိ႔ကို အမႈန္ အမႊားမ်ား စင္သြားေအာင္ ဆန္ခါျဖင့္ တုိက္ခ် လုိက္ေသာ အခါ အေစ့ေကာင္းမ်ား တင္က်န္ပံုျဖင့္ တင္စားကာ လက္ေရြးစင္ အေကာင္းဆံုး ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ သံုးပါသည္။ “ဒီ၀တၴဳေတြ က ေရွ႔လမဂၢဇင္း အတြက္ ဆန္ခါတင္ ေရြးထား တာေတြပါ” ဟူ၍ သံုးပံုမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

မီးဖုိတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ အိုးတင္စရာ အျဖစ္ အုတ္ခဲ၊ ေက်ာက္ခဲစသည္တုိ့ကို သံုးခုဆုိင္ လုပ္ ထားသည့္ ေအာက္ခံကို ဖိုခံုေလာက္ (ဖုိခေနာက္) ဟု ေခၚသည္။ ဤ ပံုစံမ်ဳိးသံုးခုဆုိင္ အေနအထား ကိုလည္း ဖိုခံုေလာက္ဆုိင္ (ဖိုခေနာက္ဆုိင္) ဟု တင္စားသံုးပါသည္။ “ေျမပံုေပၚမွာၾကည့္ရင္ စခန္း သံုးခုဟာ ဖုိခံုေလာက္ဆုိင္ (ဖုိခေနာက္ဆုိင္) ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္” ဟု သံုးပံုမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အလွဴအတန္းရွိသည့္အတြက္ အိမ္မွာ ခ်က္ ျပဳတ္စရာမလုိဘဲ သြားစားရ၍ မီးဖိုမွာ မီးခိုးတိတ္ ေနသည့္ အေျခအေနကို အစြဲျပဳကာ “ဆြမ္းေကြၽး ကို တစ္ရြာလံုး မီးခိုးတိတ္သြားၾကတယ္” ဟူေသာ အသံုးမ်ဳိး သံုးေလ့ရွိပါသည္။

ဟင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရာ၍ အရသာ ေလးေအာင္ က်ဳိထားေသာ ဟင္းကို ဟင္းေလးဟု ေခၚပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နံနက္ ဆြမ္းစားၿပီး က်န္ေသာဟင္းမ်ားကို ဟင္းေလးက်ဳိ၍ ေက်ာင္း သားမ်ား စားေလ့ရွိသည္။ ဟင္းေလးက်ဳိေသာ အိုးတြင္ ဟင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ဗဟုသုတစံုလင္သူကို “ဟင္းေလးအိုး” ဟု တင္စားသံုးေလ့ ရွိပါသည္။ “ဗဟုသုတဟင္းေလး အုိး” “စာေပဟင္းေလးအုိး” စသည္ျဖင့္လည္း သံုးပါသည္။
အိုးႏွင့္ ဆန္တန္႐ံု ထည့္ရသကဲ့သုိ႔ မယုတ္မလြန္ လုိရင္းေရာက္ေအာင္ ေျပာေသာစကားကို “အိုးတန္ဆန္ခတ္စကား”၊ “အိုးတန္ဆန္ခတ္ေျပာနည္း” ဟု ေခၚပါသည္။

မီးဖိုခန္းတြင္ အိုးမ်ား ခြက္မ်ားကို နင္းမိ သကဲ့သုိ႔ ကေသာင္းကနင္း ပရမ္းပတာ ျဖစ္သည့္ သေဘာကို အစြဲျပဳလ်က္ “သူစကားေျပာရင္ အိုးနင္းခြက္နင္း ေျပာတတ္တယ္”၊ “သူလုပ္ လုိက္ရင္ အုိးနင္းခြက္နင္းပဲ” ဟု တင္စား သံုးပါသည္။ “ကေသာင္းကနင္း၊ ပရမ္းပတာ၊ အစီအစဥ္ မက်” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္ သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုးတြင္ကပ္ေနေသာအိုးမဲျဖင့္ သုတ္ သကဲ့သုိ႔ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ ျပဳသည့္ သေဘာကို အေျချပဳလ်က္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကို မေထာက္ ထားဘဲ ဂုဏ္သိမ္ငယ္ေအာင္ အရွက္ရေအာင္ ျပဳမူလွ်င္ “မိဘေဆြမ်ဳိးေတြရဲ႔ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲ သုတ္သြားၿပီ” “မိဘမ်က္ႏွာ အုိးမဲ မသုတ္ပါနဲ႔” စသည္ျဖင့္ သံုးပါသည္။ စားမႈေသာက္မႈ ဆုိင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အေျချပဳ၍ တင္စားသံုးေသာ ဤဥပစာ စကားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သံုး ဘာသာစကား နယ္ပယ္ တြင္ အသားက်ေနပါၿပီ။

ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)
(ေပဖူးလႊာ မဂၢဇင္း၊ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁)

No comments:

Post a Comment

ေရးခ်င္တာသာ ေရးဗ်ာ။